Տեղեկատվության տրամադրում

Տեղեկատվության տրամադրում

Գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը հանդիսանում է անշարժ գույքի կադաստրի հիմնական գործառույթներից մեկը: Այս հանգամանքը բխում է հենց «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածով տրված անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի սահմանումից, որի համաձայն անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի համար վարվող և կադաստրային քարտեզներում (հատակագծերում) անշարժ գույքի միավորների սահմանների նկարագրության վրա հիմնված անշարժ գույքի մասին տեղեկությունների համակարգված միասնական պետական ռեեստր է:

Անշարժ գույքի կադաստրի վարման գործընթացի բաղադրիչները հանդիսացող տարբեր գործառույթները, մասնավորապես` գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցումը, կադաստրային քարտեզագրումը, հողամասերի, շենքերի, շինությունների չափագրման տվյալների հավաքագրումը, ի թիվս այլ խնդիրների, նպատակաուղղված են  անշարժ գույքի մասին տեղեկությունների համակարգված միասնական պետական ռեեստրի տվյալների համալրմանը, արդիականացմանը և կադաստրային տվյալների անընդհատության և օբյեկտիվության ապահովմանը:

Ինչպիսի՞ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրից: Այս հարցի պատասխանը կարելի է ներկայացնել «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկատվության տեսակները ամփոփելով: Մասնավորապես`

 • անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք, որն իրենից ներկայացնում է գրանցման մատյանից և կադաստրային գործից անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ տեղեկությունների միասնական քաղվածք: Միասնական տեղեկանքում պետք է նշվեն դրա տրամադրման պահին տվյալ անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ գրանցման մատյանում գրանցված բոլոր իրավունքները և սահմանափակումները, ինչպես նաև գրանցման մատյանում գույքի վերաբերյալ գրառված այլ տեղեկությունները, ընդ որում, միասնական տեղեկանք տրամադրվում է միայն անշարժ գույքի այն միավորների վերաբերյալ, որոնց նկատմամբ իրավունքները գրանցվել են 1998 թվականի մարտի 1-ից հետո:
 • անշարժ գույքի մեկ միավորի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն, որը ներառում է անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ գրանցված առանձին իրավունքների, սահմանափակումների, հողամասերի, շինությունների կադաստրային արժեքի (զուտ եկամտի), ինչպես նաև դրանց հաշվարկման համար հիմք հանդիսացած որակական և քանակական բնութագրերի (մակերեսի չափը, նպատակային և գործառնական նշանակությունը, հողատեսքը, շինության կառուցման տարեթիվը, մաշվածության աստիճանը և այլն).
 • միևնույն սուբյեկտին պատկանող գույքի առկայության վերաբերյալ տեղեկատվություն.
 • շարժական գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն.
 • կադաստրային գործի փաստաթղթերի լուսապատճեններ.
 • կադաստրային հատակագծերի և քարտեզների տրամադրում վեկտորային ֆորմատով և (կամ) թղթային կրիչով.
 • տեղագրական հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների տրամադրում վեկտորային ֆորմատով և (կամ) թղթային կրիչով.
 • գեոդեզիական ցանցի կետերի կոորդինատների (աբցիս, օրդինատ, բարձրություն) վերաբերյալ տեղեկատվություն.
 • անշարժ գույքի միավորի (հողամաս, շինություն) շրջադարձային կետերի կամ անկյան կոորդինատների (աբսցիս, օրդինատ) վերաբերյալ տեղեկատվություն.
 • աշխարհագրական օբյեկտների անվանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-րդ և 33-րդ հոդվածների համաձայն` յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով դիմել գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնին:

Տեղեկատվության տրամադրման դիմումը պետք է ներառի նույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-րդ կետերով սահմանված տվյալները, ինչպես նաև հայցվող տեղեկատվության էությունը որոշելու համար անհրաժեշտ տվյալները:

Դիմումին կից ներկայացվում է տեղեկատվության տրամադրման վճարի մուծման անդորրագիրը:

Գրավոր դիմումը ներկայացվում է կամ փոստով առաքվում է սպասարկման գրասենյակ, ընդ որում, այն կարող է ներկայացվել ցանկացած սպասարկման գրասենյակ՝ անկախ անշարժ գույքի գտնվելու վայրից: Դիմումի հիման վրա նախապատրաստված տեղեկատվությունը ևս կարելի է ստանալ կադաստրի պետական կոմիտեի ցանկացած սպասարկման գրասենյակից՝ անկախ անշարժ գույքի գտնվելու վայրից կամ այն հանգամանքից, թե որ գրասենյակում է տրվել տեղեկատվության տրամադրման դիմումը:

Տեղեկատվության տրամադրման դիմումը կարող է ներկայացվել նաև էլեկտրոնային եղանակով՝ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

 

Արդյո՞ք բոլոր դեպքերում դիմումի հիման վրա տեղեկատվությունը ենթակա է տրամադրման: Ոչ, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածով սահմանված են տեղեկատվության տրամադրման մերժման հիմքերը: Մասնավորապես`գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմինը մերժում է տեղեկատվության տրամադրումը միայն այն դեպքերում, եթե՝

1) տեղեկատվությունը պարունակում է օրենքով սահմանված կարգով պետական, ծառայողական գաղտնիք համարվող տեղեկություն.

2) տեղեկատվությունը պարունակում է նույն օրենքի 11-րդ հոդվածի հիմքերով և կարգով սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն:

Միևնույն ժամանակ, գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմինը կարող է կասեցնել տեղեկատվության տրամադրումը` դիմումով տեղեկատվության առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի միավորի նույնականացված չլինելու պատճառով: Մասնավորապես, անշարժ գույքի միավորը համարվում է նույնականացված, եթե դիմումի մեջ նշված է անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը կամ հասցեն կամ անշարժ գույքի գտնվելու վայրի նկարագիրը և տվյալ միավորի նկատմամբ իրավունք ունեցող որևէ սուբյեկտի անունը (անվանումը):

Եթե դիմումը վերաբերում է որևէ աշխարհագրական տարածքում կամ որևէ ընդհանուր բնութագիր ունեցող չնույնականացված անշարժ գույքի միավորների վերաբերյալ ամփոփ, վերլուծական կամ այլ բնույթի տեղեկությունների տրամադրմանը, և հայցվող տեղեկատվությունը նախապատրաստելու համար գրանցող մարմինը պետք է կատարի անշարժ գույքի միավորների նույնականացման և տեղեկությունների որոնման կամ տարբեր ֆիզիկական կրիչների վրա գտնվող տեղեկությունների համադրման աշխատանքներ, ապա նման տեղեկատվությունը դիմողին տրամադրվում է 30-օրյա ժամկետում, որի մասին դիմումը ստանալուց հետո` 5-օրյա ժամկետում, գրավոր տեղեկացվում է դիմողին` նշելով հետաձգման պատճառները, տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը և տեղեկատվության տրամադրման համար վճարի չափը, որը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով նույնականացման ենթակա անշարժ գույքի միավորների քանակը:

 

Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության տրամադրում

 

Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկատվություն, ինչպես նաև անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով դիմումները կարող են ներկայացվել նաև առցանց` www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով: Այդ նպատակով պետք է նախ գրանցվել www.e-cadastre.am կայքէջում` լրացնելով այդ նպատակով կայքէջի գրանցման համակարգում տեղադրված էլեկտրոնային ձևաթուղթը: Վերջինս լրացնելուց հետո դիմողի կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով կայքէջի էլեկտրոնային համակարգի կողմից կուղարկվի գրանցումն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ հղումը, որի միջոցով գրանցվողը կակտիվացնի իր գրանցումը:

Կայքէջի միջոցով տեղեկատվության տրամադրման դիմումները կարող են ներկայացվել «Դիմումներ» բաժնի «Դիմումի մուտքագրում» ծառայության միջոցով:

Տեղեկատվության տրամադրման ծառայության համար վճարի մուծումը կարելի է իրականացնել ինչպես www.e-payments.am պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի, այնպես էլ ARCA էլեկտրոնային վճարային համակարգի միջոցով:

Կայքէջի միջոցով տեղեկատվության տրամադրման դիմումներ ներկայացնելու դեպքում դիմողները հնարավորություն ունեն անմիջապես իրենց անձնական տիրույթում ծանոթանալ նաև այդ դիմումների հիման վրա հարուցված վարույթների արդյունքում կազմված ավարտական փաստաթղթերի (միասնական տեղեկանք, այլ տեղեկանքներ) ոչ պաշտոնական օրինակներին, իսկ ավարտական փաստաթղթերի պաշտոնական օրինակները հնարավոր է ստանալ կադաստրի պետական կոմիտեի ցանկացած սպասարկման գրասենյակից` անկախ դիմումի ներկայացման կամ դիմումի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի գտնվելու վայրից:

Բացի այդ, www.e-cadastre.am կայքէջում 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ից գործարկվել են տեղեկատվության առցանց տրամադրման հետևյալ նոր էլեկտրոնային ծառայությունները`

Այս ծառայության միջոցով Դուք կարող եք առցանց հարցումներ կատարել այն անշարժ գույքի միավորների վերաբերյալ կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատվական համակարգից ինքնաշխատ եղանակով տեղեկատվություն ստանալու համար, որոնց նկատմամբ 2013 թվականի ընթացքում կատարվել են իրավունքների պետական գրանցումներ:

Հարցման նպատակով անշարժ գույքի միավորի նույնականացումը կատարվում է 2013 թվականի ընթացքում նշված միավորի նկատմամբ կատարված որևէ իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարի միջոցով: Միավորը նույնականացնելու համար անհրաժեշտ է փնտրման դաշտում մուտքագրել գրանցման վկայականի համարը, որի միջոցով անշարժ գույքի միավորը նույնականացվելու դեպքում էլեկտրոնային համակարգում անհրաժեշտ է ընտրել տրամադրվող տեղեկատվության տեսակը:

Առցանց հարցման առարկա են հանդիսանում տեղեկությունների երեք հետևյալ համախմբերը`

1. Անշարժ գույքի միավորի որակական և քանակական բնութագրեր, որոնց մեջ ներառված են հողամասի և շինությունների նպատակային և գործառնական նշանակությունները, մակերեսները, կադաստրային արժեքը (գյուղատնտեսական հողամասերի զուտ եկամտի չափը):

2. Գրանցված իրավունքներ, որոնց մեջ ներառված են տեղեկատվության տրամադրման պահին անշարժ գույքի միավորի կամ դրա որևէ մասի նկատմամբ գրանցված բոլոր իրավունքների և դրանց սուբյեկտների տվյալները:

3. Շինությունների կադաստրային արժեքի հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող տվյալներ. տեղեկությունների այս համախմբում ներառված են շինությունների կադաստրային արժեքի հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող բոլոր բնութագրերի մասին տվյալները:

 

 Էլեկտրոնային կադաստրային քարտեզի տրամադրում

 

Գրանցվելով www.e-cadastre.am կայքէջում այսուհետ Դուք կարող եք առցանց պատվիրել Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի կադաստրային քարտեզի հատվածը: Անհրաժեշտ տարածքի (քարտեզի հատվածի) ընտրությունը կատարվում է կայքէջում տեղադրված կադաստրային քարտեզների վրա համապատասխան տարածքը նշելու միջոցով, որից հետո մուծելով տեղեկատվության տրամադրման  վճարը, դիմողը հնարավորություն է ստանում կայքէջից ներբեռնել պատվիրված էլեկտրոնային քարտեզը: Հարկ է նշել նաև, որ նման դիմումների համար կայքէջում նախատեսված է տեղեկատվության վճարի մուծման երկու տարբերակ` հետվճարային և կանխավճարային: Առաջին դեպքում վճարումը կատարվում է կայքէջում պատվերը տեղադրելուց հետո` մինչև պատվիրված քարտեզի ներբեռնումը, որի դեպքում Ձեզ կտեղեկացվի նաև ներբեռնվող տեղեկատվության համար վճարման ենթակա գումարը` հաշվարկված «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածով սահմանված վճարների չափերի հիման վրա: Վճարի մուծման կանխավճարային եղանակը ընտրելու դեպքում դիմողը կարող է նախօրոք վճարել տեղեկատվության տրամադրման համար նախատեսված վճարը, ընդ որում, նախօրոք վճարված գումարի և տեղեկատվության տրամադրման համար գանձման ենթակա վճարի չափի միջև դրական տարբերության դեպքում, գումարի մնացորդը Ձեր անվամբ կպահպանվի կայքէջում  և կարող է օգտագործվել կայքէջում էլեկտրոնային ծառայությունների համար հետագա վճարումներ կատարելու նպատակով:  Վճարված գումարի և տեղեկատվության տրամադրման համար գանձման ենթակա վճարի չափի միջև բացասական տարբերության դեպքում դիմողը ծանուցվում է պակաս վճարված գումարի չափի վերաբերյալ և կարող է ներբեռնել պատվիրված տեղեկատվությունը միայն պակաս մուծված գումարը վճարելուց հետո:

 

Փոստային կապի միջոցով տեղեկատվության տրամադրում

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոստային կապի միջոցով անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների մասին տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 100-Ն որոշման համաձայն` այսուհետ Ձեզ հնարավորություն է ընձեռնվում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիետի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակներ, ինչպես նաև առցանց, փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստային կապի միջոցով ներկայացված տեղեկատվության տրամադրման դիմումների հիման վրա կազմված ավարտական փաստաթղթերը ստանալ փոստով` պատվիրված նամակով, առանց այցելելու սպասարկման գրասենյակ:  Վերոնշյալ տեղեկատվությունը դիմողին փոստով` պատվիրված նամակով տրամադրելու համար անհրաժեշտ է`

 1. սպասարկման գրասենյակ ներկայացվող դիմումի հետ (այդ թվում` փոստային կապի, էլեկտրոնային փոստային կապի միջոցով կամ առցանց ներկայացվող դիմումի) ներկայացնել նաև ավարտական փաստաթուղթը ստանալու նպատակով փոստային կապի ծառայության մատուցման համար վճարումը հավաստող անդորրագրի բնօրինակը կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգով վճարումը հավաստող 20 նիշանոց ծածկագիրը և վճարման ամսաթիվը,
 2. դիմումի ձևաթղթի «հասցե» դաշտում լրացնել այն հասցեն, որով դիմումով Ձեր կողմից պատվիրված գործառույթի իրականացման արդյունքում կազմված ավարտական փաստաթուղթը հետագայում  պետք է առաքվի,
 3. անշարժ գույքի նույնականացման համար դիմումի մեջ նշել.

3.1.    անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը կամ

3.2.    անշարժ գույքի հասցեն կամ

3.3.    անշարժ գույքի գտնվելու վայրի նկարագիրը և տվյալ միավորի նկատմամբ իրավունք ունեցող որևէ սուբյեկտի անունը (անվանումը):

Դիմումով անշարժ գույքի միավորի նույնականացված չլինելը հիմք է տեղեկատվության տրամադրումը կասեցնելու համար, որի մասին դիմումը ստանալուց հետո` մեկօրյա ժամկետում, գրավոր ծանուցվում է դիմողին:
Դիմումատուի կողմից տեղեկատվությունը ստանալու նպատակով փոստային կապի ծառայության մատուցման համար վճարումը հավաստող անդորրագիրը չներկայացնելու կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգով վճարումը հավաստող 20 նիշանոց ծածկագիրը և վճարման ամսաթիվը չնշելու դեպքում դիմողին փոստով չի առաքվում:
Նշյալ ծառայության համար սահմանված վճարումը կատարվում է դիմողի կողմից` ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի արտաբյուջետային գանձապետական հետևյալ` 900013220059 հաշվին` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարի 2002 թվականի հունվարի 28-ի «Փոստային կապի ծառայությունների սակագների մասին» N 10 հրամանով հաստատված սակագներին համապատասխան:

 • Տեղեկատվություն ստանալու համար դիմումի ձև
  259 KB
 • Փոստային կապի ծառայությունների սակագներ
  2 MB